PERSONALTALENT
CAREER, LIFE & PERSONAL COACHING EN PSYCHOLOGISCHE DIENSTVERLENING

Aanmelden, tarieven en vergoedingen

Er zijn drie verschillende “routes” om je bij Personal Talent aan te melden:

  1. Je bent door de bedrijfsarts doorverwezen
  2. Je bent door de huisarts doorverwezen
  3. Je meldt je zelf aan zonder doorverwijzing

 

In alle gevallen kan je telefonisch of per e-mail contact opnemen voor het maken van een eerste afspraak. Je wordt gevraagd om naar de eerste afspraak een legitimatiebewijs en, indien van toepassing, verzekeringspas en/of de verwijzing mee te nemen.

Lees ook nog even over de mogelijkheden rond afspraken wijzigen en/of annuleren.


Ad 1. Je bent door de bedrijfsarts verwezen

Wanneer je door de bedrijfsarts verwezen bent, kan het zijn dat je werkgever bereid is de kosten van het traject bij Personal Talent te betalen. Dit kan zowel voor coaching als voor psychologische dienstverlening het geval zijn.

Wanneer de werkgever bereid is de kosten te betalen, zal Birgit Paumen na het eerste gesprek in overleg met jou en je werkgever een offerte opstellen voor de werkgever en zullen de kosten direct aan de werkgever in rekening gebracht worden. Er is geen wachttijd voor intake en vervolggesprekken.

Het tarief voor bedrijven is:

Intakegesprek (1 uur gesprekstijd):   €150,- excl. BTW (21%)
Vervolggesprekken (45 minuten gesprekstijd):    €133,- excl. BTW (21%)


Inclusief een kort begin- en eindverslag aan de bedrijfsarts.

Wanneer de werkgever niet bereid is de kosten te betalen, is het mogelijk dat behandeling valt onder de verzekerde zorg en gelden de voorwaarden zoals genoemd onder Ad 2. Wanneer de behandeling niet onder verzekerde zorg valt, dien je deze zelf te betalen (zie Ad 3).


Ad 2. Je bent door de huisarts doorverwezen

De huisarts heeft geconstateerd dat je baat hebt bij gesprekken met een psycholoog en op grond van je klachten heeft hij/zij je doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ.
Sinds 2015 is de GGZ door de overheid ingedeeld in Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. De overheid heeft bepaald dat praktijken die voorheen “eerstelijns praktijken” genoemd werden, nu onder de Generalistische Basis GGZ vallen. Dit geldt ook voor Personal Talent. De overheid heeft vastgelegd welke zorg geboden mag worden, wat wel en wat niet verzekerd is en wat de tarieven mogen zijn.

Een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. De psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Op basis van je klachten kan je bij Personal Talent gebruik maken van een door de Overheid vastgesteld  “product”: Kort, Middel of Intensief, afhankelijk van de zorgzwaarte.

In 2021 heb je vanuit je basisverzekering recht op vergoeding van deze psychologische hulp. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eventueel nog openstaande eigen risico (het verplicht eigen risico is € 385,- per jaar).

Wanneer je verzekeraar een contract heeft met Personal Talent dan wordt de rekening  rechtstreeks met je verzekeraar, dus buiten jou om, geregeld. Wanneer er geen sprake is van een contract, dan krijg je  na elk consult een voorschotfactuur van € 120,- thuis gezonden, welke je zelf aan Personal Talent dient over te maken. De eindfactuur krijg aan het einde van de behandeling toegezonden, en deze kan je vervolgens bij je verzekeraar declareren. Hoeveel je vergoed krijgt is dan afhankelijk van jouw polis. In de meeste gevallen zal de rekening grotendeels vergoed worden.

De volgende tarieven (conform de tariefbeschikking NZA)worden op de eindfactuur in rekening gebracht (verrekend met de betaalde voorschotten) wanneer er geen sprake is van een contract tussen de zorgverzekeraar en Personal Talent:

1 Kort Traject:  
522,13
2 Middel Traject:  
885,01
3 Intensief Traject:
1.434,96
4 Onvolledig behandeltraject:
228,04


Deze trajecten zijn vrijgesteld van BTW.

Personal Talent heeft contracten afgesloten met de volgende verzekeraars:  

De CZ groep (CZ, Nationale Nederlanden en Ohra), de Menzis groep (Menzis en Anderzorg), ONVZ (ONVZ Zorgverzekeraar, PNOZorg, VVAA zorgverzekering), ENO (Salland Zorgverkeringen, HollandZorg en Zorgdirect), de VGZ groep (VGZ, IZA, UMC, SZVK, Zekur, Zekur Natura, Zorgzaam verzekerd, IZZ, Bewuzt, MVJP en Univé), DSW (DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar en InTwente Zorgverzekeraar), ASR (a.s.r., De Amersfoortse en Ditzo), Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid en AZVZ)en Caresq (Promovendum, Besured, National Academic, AON en Aevitae).

Er is geen contract afgesloten met verzekeraars die vallen onder de Achmeagroep.

Niet alle stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van de basisverzekering. Behandeling hiervoor wordt soms vergoed uit een aanvullende verzekering of dient zelf betaald te worden. In sommige gevallen (bv. werkproblematiek) is de werkgever bereid het traject te vergoeden (zie ad 1).

Wachttijden

 

Verschillende verzekeraars bieden de mogelijkheid tot wachttijdbemiddeling. Als je wilt, kun je hierover meer informatie opvragen bij je verzekeraar.

Ad 3. Je meldt je zelf aan zonder doorverwijzing

Je kan je rechtstreeks aanmelden bij Personal Talent voor onverzekerde zorg of coaching. In dit geval zal na elke sessie een factuur verzonden worden.

Particulier tarief onverzekerde zorg: €114,- per sessie (45 minuten gesprekstijd) geen BTW
Particulier tarief coaching:    €114,- per sessie (45 minuten gesprekstijd) excl. 21% BTW

 

Wachttijden

 

Afspraken annuleren of niet verschijnen zonder bericht

Afspraken die langer dan 48 uur van te voren worden geannuleerd, worden niet in rekening gebracht.

Afspraken geannuleerd binnen 48 uur van te voren (of bij niet verschijnen zonder bericht) worden volledig in rekening gebracht. Deze rekening valt niet onder verzekerde zorg en dient ook bij verzekerde zorg zelf vergoed te worden.