PERSONALTALENT
CAREER, LIFE & PERSONAL COACHING EN PSYCHOLOGISCHE DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Birgit Paumen, handelend onder de naam Personal Talent.
Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, ook wel klant of cliënt genoemd.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met de opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen.

Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

Betaling
Het intakegesprek en de vervolggesprekken worden direct achteraf gefactureerd en dienen binnen een termijn van 14 dagen voldaan te zijn. Onderzoek wordt vooraf gefactureerd en dient voor aanvang van het onderzoek voldaan te zijn. Bij training of workshop voor particulieren moet het bedrag minimaal twee weken voor aanvang van de training/workshop voldaan zijn. (Voor annulering zie Terugtrekking en restitutie).

Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet binnen de termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, is de wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Wederpartij is vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand over het nog openstaande bedrag, met een minimum van € 25,- aan administratiekosten. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.

Terugtrekking en restitutie
Bij coaching, psychologische dienstverlening of onderzoek geldt dat een afspraak door cliënt tot 48 uur van tevoren kosteloos kan worden afgezegd. Bij afzegging binnen 48 uur, wordt bij coaching en psychologische dienstverlening het gehele uurtarief in rekening gebracht, bij onderzoek wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Voor een training/workshop geldt dat bij terugtrekking langer dan drie weken voor aanvang van de activiteit, restitutie van het betaalde bedrag plaats vindt met inhouding van 10% administratiekosten. Bij terugtrekking binnen drie weken voor aanvang van de activiteit, blijft het gehele bedrag verschuldigd. In geval van ziekte of andere vorm van overmacht kan Personal Talent toch tot restitutie besluiten. Dit besluit wordt enkel door Personal Talent genomen. Er wordt bij restitutie een vergoeding van 10% administratiekosten ingehouden. In geval van ziekte of overmacht kan Personal Talent om bewijsstukken vragen.

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant, cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten.
Daarnaast is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op de opdrachtnemer rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis (zie tevens Uitvoering van de overeenkomst).

Beroepsgeheim en zorgvuldigheid
Opdrachtnemer behandelt alle informatie van opdrachtgevers als beroepsgeheim. Informatie over opdrachtgevers geeft de opdrachtnemer alleen aan derden nadat de opdrachtgever hiervoor (mondelinge en/of schriftelijke) toestemming heeft gegeven. Alle informatie van de opdrachtgever wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door de opdrachtnemer, overeenkomstig de gedragscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Auteursrechten
De uitgereikte stukken, zoals teksten, thuisopdrachten, adviezen, oefeningen, cursusmaterialen etc. zijn eigendom van Personal Talent. Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende cliënt/deelnemer en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.

Tevredenheid
Personal Talent streeft continu naar de best mogelijke kwaliteit. Wie klachten of suggesties heeft over een een van de diensten of de organisatie eromheen, kan deze melden door een e-mail of brief te sturen.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Personal Talent is Nederlands recht exclusief van toepassing. De rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft de opdrachtgever voor de rechter van diens eigen woonplaats aan te spreken.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.